Farsi Meditation

سیستم ظریف

سیستم ظریف

چاکراها (مراکز انرژی)

هر یک از هفت چاکرا دارای ویژگی های بسیاری است. این خصوصیات در درون ما دست نخورده هستند، و حتی اگر همیشه آشکار نباشند ولی هرگز نمی توان آنها را از بین برد. هنگامی که انرژی مادری کندالینی بیدار می شود، این ویژگی ها به طور خود جوش و طبیعی خود را در زندگی ما ابراز کرده و نشان می دهند.
ما میتوانیم از طریق مدیتیشن منظم، چاکراها و سیستم ظریف را تقویت و تغذیه کنیم.

کیفیت ها

در درون هر انسانی شبکه ای از اعصاب و اندام های حسی وجود دارد که دنیای فیزیکی بیرون را تفسیر می کند. در عین حال، در درون ما سیستم ظریفی از کانال ها (“نادیس”، در نمودار A تا C را ببینید) و مراکز انرژی (“چاکراها”، 1 تا 7 در نمودار را ببینید) وجود دارند که مراقب سلامت جسمی، ذهنی، عاطفی و روحانی ما هستند.
هنگامی که ما از طریق بیدار شدن انرژی کندالینی، “خودآگاهی” خود را دریافت می کنیم، روح ما بیدار می شود. با این رخداد، سیستم ظریف درونمان با نیروی همه جا فراگیر عشق خداوند مرتبط می شود
 .

بیدار شدن انرژی کندالینی

معرفی سیستم ظریف توسط خانم شری ماتاجی (8 دقیقه و 51 ثانیه)

شرح کوتاه شری ماتاجی از چاکراهای سیستم ظریف (13 دقیقه)