Subtle System

Subtle System

Subtle System

سیستم ظریف

The Chakras

Inside every human being there is a network of nerves and sensory organs that interprets the outside physical world. At the same time, within us resides a Subtle System of channels (‘Nadis’, see A  to C on diagram) and centres of energy (‘Chakras’, see 1 to 7 on diagram) which look after our physical, mental, emotional and spiritual being. 

When we receive our Self Realisation, our Spirit is awakened and the Subtle System becomes connected with the all pervading life force.

Qualities

Each of the seven chakras has many qualities. These qualities are intact within us, and even though they might not always be manifested, they can never be destroyed. When the Kundalini mothering energy is awakened, these qualities start manifesting spontaneously and express themselves in our life.

Through regular meditation, we strengthen and nourish the chakras and the subtle system.

چاکراها (مراکز انرژی)

هر یک از هفت چاکرا دارای ویژگی های بسیاری است. این خصوصیات در درون ما دست نخورده هستند، و حتی اگر همیشه آشکار نباشند ولی هرگز نمی توان آنها را از بین برد. هنگامی که انرژی مادری کندالینی بیدار می شود، این ویژگی ها به طور خود جوش و طبیعی و خود را در زندگی ما ابراز کرده و نشان می دهند.
ما میتوانیم از طریق مدیتیشن منظم، چاکراها و سیستم ظریف را تقویت و تغذیه می کنیم.

کیفیت ها

در درون هر انسانی شبکه ای از اعصاب و اندام های حسی وجود دارد که دنیای فیزیکی بیرون را تفسیر می کند. در عین حال، در درون ما سیستم ظریفی از کانال ها (“نادیس”، در نمودار A تا C را ببینید) و مراکز انرژی (“چاکراها”، 1 تا 7 در نمودار را ببینید) وجود دارد که مراقب سلامت جسمی، ذهنی، عاطفی و روحانی ما هستند.
هنگامی که ما از طریق بیدار شدن انرژی کندالینی، تحقق خود را دریافت می کنیم، روح ما بیدار می شود. با این رخداد، سیستم ظریف درونمان با همه نیروی زندگی فراگیر مرتبط می شود.

The Subtle System

بیدار شدن کوندالینی | The Rising Kundalini in Farsi

Shri Mataji introduces the Subtle System (8mins 51s)

Shri Mataji’s short description of the Subtle system’s Chakras (13 mins)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *