Home

آرامش مدیتیشن واقعی را کشف کنید

Discover the Peace of True Meditation

Welcome to Sahaja Yoga Meditation presented in Farsi & EnglisH
Meditation for mental, emotional, physical and spiritual wellbeing – Always Free
Millions around the world are enjoying our free meditation since it was started by Shri Mataji in 1970. Her meditation promotes mental, emotional, physical and spiritual wellbeing.
“You cannot know the meaning of your life until you are connected to the Power that created you”.
H.H. Shri Mataji Nirmala Devi

!به مدیتیشن ساهاجا یوگا که به دو زبان فارسی و انگلیسی خوش آمدید
!مدیتیشنی همیشه رایگان برای آسایش ذهنی، عاطفی، جسمی و معنوی
.میلیون ها نفر در سراسر جهان از مدیتیشن رایگان ما از زمانی که استاد خانم شری ماتاجی در سال 1970 آنرا شروع کردند، لذت می برند. این نوع مراقبه سلامت ذهنی، عاطفی، فیزیکی و معنوی را ارتقا می دهد
” .تا زمانی که به نیرویی که شما را آفریده متصل نشوید، نمی توانید معنای واقعی زندگی خود را بدانید”
استاد شری ماتاجی نیرمالا دوی

Quick start to your meditation

شروع سریع مدیتیشن شما

Step 1. Guided meditation to activate your inner being.

Follow the steps in this video by the founder of Sahaja Yoga meditation, Shri Mataji Nirmala Devi. You will directed to place your right hand on various energy centres on the left side and take silent affirmations to activate your inner being, This process is called Self-Realisation.

مرحله 1. راهنمای مدیتیشن برای بیدار کردن انرژی درونی شما

مراحل این ویدئو را که توسط بنیانگذار مدیتیشن ساهاجا یوگا، استاد شری ماتاجی نیرمالا دوی، اجرا شده  را دنبال کنید. دست راست خود را بر روی مراکز مختلف انرژی در سمت چپ قرار داده و جملات را در درون خود و بی صدا تکرار کنید.

این فرآیند “خودآگاهی” نامیده می شود.

Introductory step of the ‘Self-Realisation’ meditation with Farsi
Shri Mataji Public Program  Australia 1987
Step 2. How to meditate

Once your inner being has been activated, follow these steps for your daily 10 minute meditation. There’s no need to repeat Step 1 above each time.

  • Sit comfortably with both hands open, palms up on your lap. Sit on a chair or on the floor, as you wish. If you can, remove your shoes, to give you a connection with Mother Earth.
  • Take a few deep breaths, then breathe in a quiet, relaxed way.
مرحله 2. چگونه مراقبه کنیم

. هنگامی که انرژی کندالینی درونی شما فعال شد، این مراحل را برای مدیتیشن 10 دقیقه ای روزانه خود دنبال کنید. نیازی به تکرار مرحله 1 که در ویدیو بالا مشاهده کردید در هر مرتبه نمی باشد

. روی یک صندلی یا روی زمین بنشینید. به راحتی با هر دو دست باز بنشینید، کف دست ها را روی زانوهای خود قرار دهید. اگر می‌توانید، کفش‌هایتان را درآورید تا ارتباط شما  با الهه زمین بهتر برقرار شود
. چند نفس عمیق بکشید، سپس آرام و آرام نفس بکشید

Meditator - Silence

  • Keep your attention above your head. Let thoughts go without following them.
  • If thoughts continue, say gently within yourself, “Not this thought” or “I forgive myself, I forgive everyone”.
  • When you are peaceful, see if you can feel a gentle cool breeze on your hands, or gently blowing upwards above your head.

. توجه خود را بالای سر خود نگه دارید
. افکار را بدون پیروی از آنها، رها کنید
. اگر افکار ادامه یافت، به آرامی در درون خود بگویید: ” این فکر نه ” یا بگویید “من افکارخودم را می بخشم، همه را می بخشم”
. وقتی آرام هستید، ببینید آیا می توانید نسیم ملایمی را روی دستان خود احساس کنید یا آیا نسیمی به آرامی بالای سرتان می وزد؟

  • When you feel the cool above your head, gently keep your attention there. Rest both hands on your lap, palms up.

. هنگامی که احساس خنکی در بالای سر خود می کنید، به آرامی توجه خود را در آنجا نگه دارید. هر دو دست را روی پاهای خود قرار دهید، کف دست ها را رو به بالا نگه دارید

Meditator-No-thoughts 01

  • Relax and enjoy the peace and silence within.

.آرام باشید و از آرامش و سکوت درون خود لذت ببرید

Santoor music for meditation. (Duration: 10:11 mins)

Meditating daily for 10 minutes will help to strengthen your experience.

Live meditations

مدیتیشن زنده

Live meditation 24/7

(English only)
All day and every day – Guided meditations, talks, music and more!

2 minute by Shri Mataji

Shri Mataji will awaken your inner being so you start doing Sahaja Yoga meditation.

Online & In-person Classes and Courses • Subscribe to our YouTube ChannelRegister for a Course

Register

Register your details so we can include you in all of our online meditation events. We’ll keep in touch with emails and WhatsApp (optional).
All classes and online events are always free of charge!

جلسات روزانه آنلاین، دوره ها و کلاس های حضوری
ثبت نام در دوره آنلاین

Daily live meditations on YouTube, Facebook & Zoom

Collective meditation sessions with clearing, balancing, talks and discussions on a topic of the day. Suitable for complete beginners and regular mediators. Zoom sessions are interactive so you’ll be able to chat privately with our presenters if you have any questions.

Visit our Webcast calendar page for list of daily events.

Podcasts

Audio and video podcasts you can stream to your desktop, tablet or phone. Includes guided meditations, guest speakers, music and talks by Shri Mataji (founder).

Subtle System

When we receive our Self Realisation, our Spirit is awakened and the Subtle System becomes connected with the all pervading life force.